Inversions

Entre els actius recomanats per Alkimia Capital als seus clients en les darreres setmanes, destaquem els següents:

 

HEPTAGON KOPERNIK

Fons de renda variable global gestionat per David Iben. El gestor havia estat reconegut prèviament pels seus resultats en Tradewinds com un dels millors gestors de renda variable del moment. Amb un equip provinent majoritàriament de la gestora Vinik AM, el gestor funda el 2013 Kopernik. El seu procés es basa en la recerca de oportunitats atractives al voltant del món, amb flexibilitat per anar de petites a grans empreses. Entre els seus trets característics trobem un pensament crític, molt sovint en contra del consens i un anàlisi molt intensiu dut a terme a la mateixa casa.

Alkimia Capital va començar a recomanar el fons durant el any 2016, ja que les valoracions en mineres i emergents semblaven oferir una oportunitat atractiva. El càstig dels últims anys semblava excessiu, i certs atributs com la convicció mostrada pel gestor, la correcta alineació d'interessos i uns costos raonables
van suportar la decisió. La mida dels fons sembla encara avui proporcionar un avantatge competitiu respecte als altres competidors de qualitat similar, el que hauria de dotar de flexibilitat suficient al gestor per seguir afegint valor en el futur.

Heptagon Kopernik ha sigut un dels fons de renda variable internacional mes rentables del any 2016, amb un retorn superior al 50%. 


HELIUM PERFORMANCE 

Helium Performance és un fons gestionat per la societat gestora independent Syquant. La gestora llença el fons a l’any 2013, fent ús de diferents estratègies alternatives, algunes de les quals ja formaven part del primer fons Helium Fund. El fons intenta obtenir un retorn a llarg termini superior al 6% assumint nivells de volatilitat inferiors al 4%, combinant estratègies Merger Arbitrage, Event Driven i Systematic Long/Short. Els objectius presten especial atenció a la preservació del capital perseguint un perfil de retorn independent de la evolució general del mercat.

Alkimia Capital va començar en l’any 2016 a recomanar el fons a alguns clients amb un perfil de inversió prudent, però que poguessin tolerar fons alternatius UCITS a les seves carteres. El principal argument residia en la necessitat de buscar alternatives a la renta fixa tradicional, ja que aquesta oferia un risc asimètric en contra del inversor tradicional (baix potencial  i risc elevat).

Helium Performance ha estat recentment guardonada amb el premi “UCITS Equity 2016” atorgat per EuroHedge, després d’oferir un retorn superior al 6% al 2016.


RUFFER TOTAL RETURN

Fons gestionat per Ruffer, societat gestora creada per Jonathan Ruffer l’any 1994 amb un enfoc multi-actiu. El principal objectiu dels gestors és la preservació del capital en moments de tensió, però a llarg termini aconseguir un bon retorn amb un nivell de risc moderat. Per aconseguir-ho, inverteix en tot tipus d’actiu, des de renta variable passant per bons lligats a la inflació fins a l’or, per tal d’obtenir una cartera equilibrada que pugui fer front a qualsevol entorn de mercat. La seva principal fortalesa és una visió independent de les forces que mouen els mercats i una gran habilitat en ajustar la cartera per aprofitar-se’n.

Alkimia Capital recomana aquest fons als seus clients amb un perfil d’inversió equilibrat des del 2016. El seu atractiu principal és la protecció que ofereix davant els riscos macroeconòmics i de valoracions de diferents actius, sense renunciar a una bona rendibilitat. El seu retorn anualitzat ha estat del 9,23%.

El fons Ruffer Total Return ha batut la majoria dels seus competidors durant els darrers anys, destacant sobretot en anys difícils per tothom com van ser el 2008 a nivell global i el 2011 a Europa.

Gràfic del Fons des del seu inici l’any 2000 (Font Bloomberg).